Bijlage 10 - Begrotingssubsidies

Bijlage 10 - Begrotingssubsidies

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van subsidies die worden verstrekt op basis van de gemeentelijke begroting. Dit is een van de grondslagen voor het verstrekken van een subsidie op basis van de Algemene wet bestuursrecht. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de instellingen, de activiteiten en het (maximale) subsidiebedrag.

Vanaf 2019 worden de middelen van de sociaal teams voor de werkzaamheden intake en regie en screening & beschikkingen middels een begrotingssubsidie uitgekeerd. De Woonadviescommissie gaat een begrotingssubsidie ontvangen voor het geven van adviezen over woningbouwprojecten. Daarnaast ontvangt de huurdersbond Ede e.o. een begrotingssubsidie voor de behartiging van de belangen van alle huidige - en daar waar mogelijk ook toekomstige huurders – van Woonstede en is daarmee een van de partijen in het driepartijenoverleg rondom de jaarlijkse prestatieafspraken.

bedragen x € 1.000

Ontvanger subsidie

Subsidiebedrag

Woonadviescommissie (WAC)

5

Huurdersbond Ede e.o.

5

Sociaal teams Intake & Regie

2.077

  • Youke
  • Pactum
  • Lindenhout
  • 's Heeren Loo
  • JBG
  • Opella
  • Stimenz
  • RIBW
  • Leger des Heils
ga terug