Grote projecten

Inleiding

Naast de verplichte paragrafen die in de financiële beheersverordening worden voorgeschreven, kan de
gemeenteraad besluiten dat in de programmabegroting en -rekening ook niet verplichte paragrafen worden
opgenomen. Een voorbeeld van een niet verplichte paragraaf is de paragraaf grote projecten. In deze paragraaf
wordt ingegaan op de stand van zaken van de nieuwe en de lopende meerjarige projecten met een forse financiële omvang, waarbij aanzienlijke risico's spelen.

ga terug