Totaalbeeld

De Actualisatie is de tweede bestuurlijke voortgangsrapportage over 2019. De rapportage is een afwijkingenrapportage en bevat een prognose van het resultaat over 2019, afgezet tegen de actuele begroting 2019. In de actuele begroting zijn de afwijkingen die genoemd zijn in de eerste Actualisatie via een begrotingswijziging geëlimineerd.
De nu gepresenteerde afwijkingen zijn dus nieuwe afwijkingen. Anders dan bij de eerste Actualisatie worden ze niet vertaald in een begrotingswijziging. Ze komen zodoende goeddeels weer terug als onderdeel van het jaarresultaat.

De nu voorliggende begroting kent de nodige onzekerheden. Deze vindt u ook terug in deze actualisatie.
Uit onderstaande tabel blijkt nu een verwacht tekort per ultimo 2019 van € 1,2 miljoen. Hierbij brengen wij wel een aantal kanttekeningen aan. Groot aandeel in dit resultaat heeft de stelpost onderuitputting beleid ad € 1,2 miljoen. Zonder deze post zou de verwachte uitkomst circa 0 zijn. Let wel, dit is de resultaatprognose exclusief grondbedrijf van € 2,0 miljoen voordeel. De paragraaf Grondbeleid en de MPG lite (bijlage) gaan hier uitgebreid op in.

In dit verband lichten wij deze stelpost nog even toe. Deze is opgenomen naar aanleiding van jarenlange substantiële overschotten in de jaarrekening. Deze waren voor een deel het gevolg van planningsoptimisme en andere oorzaken van temporisering. Uit een meerjarenanalyse daarvan bleek dat deze voordelen op jaarlijks wisselende posten werden gerealiseerd en niet op voorhand in de begroting aan concrete posten toe te wijzen. Daarom is toen gekozen voor het opnemen van een jaarlijkse stelpost, zodat een deel van de voordelen is geraamd en onnodige bezuinigingen op begrotingsbasis worden voorkomen. Wij stellen vast dat verwerking van deze post onderdeel van het tekort is.

Tegelijkertijd stellen wij ook vast dat met name voor de substantiële impulsen en voornemens voor dit jaar nog nauwelijks voordelen uit temporisering gemeld zijn. Wij verwachten dan ook dat het nu gepresenteerde verwachte resultaat nog een terughoudend beeld geeft van de werkelijkheid.

Anderzijds speelt nog een aantal andere onzekerheden als de rijksuitkeringen en zeker ook die van de PAS, die voor de jaarrekening effecten zullen hebben. Dit laatste heeft naast zorgen voor een overschot aan capaciteit in ieder geval ook effect op het resultaat van grondzaken. Het weerstandsvermogen en de weerstandsratio van grondzaken moeten ook in dat licht gezien worden. Deze zijn nu gebaseerd op de actualisatie op basis van perspectiefnota, maar komende maanden zal duidelijk moeten worden wat het effect werkelijk is.

Daarnaast zien we op het Sociaal domein een aantal voordelen. Dat wil zeker niet zeggen dat deze structureel zijn. We hebben nog een forse opgave te gaan.

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen per begrotingsprogramma weergegeven. Per programma is vervolgens een toelichting gegeven bij deze posten.

bedragen x € 1.000

Programma 1 Maatschappelijke Voorzieningen

50 N

Programma 2 Preventieve Ondersteuning

275 V

Programma 3 Individuele Ondersteuning

860 V

Programma 4 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

-

Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling

435 N

Programma 6 Veiligheid

-

Programma 7 Kwaliteit Leefomgeving

720 N

Programma 8 Bestuur en Organisatie

1.175 N

Totaal

1.245 N

ga terug