Programma 3 - Individuele ondersteuning

bedragen x € 1.000

Jeugdhulp

800 N

Stelpost ombuigingen sociaal domein

650 V

Leerlingenvervoer

50 N

Thuisondersteuning - maatwerkvoorziening

425 V

Begeleiding, dagbesteding etc.

200 V

Hulpmiddelen en woonvoorzieningen

140 N

Beschermd wonen

700 N

  Bijdrage uit bestemmingsreserve Beschermd Wonen

700 V

Maatschappelijke opvang

400 N

  Bijdrage uit bestemmingsreserve Maatschappelijke Opvang

400 V

Aanvullend inkomen

115 N

Inkomensvoorzieningen

425 V

Sociale werkvoorziening/participatie

356 V

  Inzet participatiebudget voor pilot Ede Zuid (programma 7)

186 N

Arbeidsmarktregio

245 V

  Voorstel tot resultaatbestemming bij programmarekening

150 N

Totaal

860 V

Jeugdhulp   € 800.000 N

De afgelopen jaren zagen we een sterke stijging van de kosten van jeugdzorg. Middels maatregelen is ingezet op stabilisatie van groei en realiseren van ombuigingen. De totale ingeboekte ombuiging 2019 voor jeugd bedraagt circa € 1 miljoen waarvan € 0,7 miljoen op verblijf en € 0,3 miljoen op ambulante jeugdzorg. Per saldo wordt ingeschat dat de kosten 2019 circa € 0,7 miljoen hoger zijn dan begroot. De bandbreedte van deze inschatting blijft echter groter dan gemiddeld door de aanwezige dynamiek.
Dit wordt verklaard door verschillende ontwikkelingen. Bij verblijf zien we een daling van kosten ter hoogte van € 0,9 miljoen. De ingezette maatregelen op 18-/18+ en Actieve regie hebben effect. Helaas zien we bij de ambulante zorg nog steeds een stijging van kosten. Dit betreft vooral stijgende kosten voor ambulante behandeling (€ 0,2 miljoen) door een volumegroei van circa 15% en stijgende kosten voor ambulante begeleiding (€ 0,5 miljoen). Bij ambulante begeleiding wordt de stijging slechts beperkt veroorzaakt door volumegroei (3%) maar is het vooral een stijging van de kosten per jeugdige.
Ook bij ambulante jeugdhulp zien we de eerste effecten van de ingezette maatregelen (onder andere BSO+).
In deze prognose wordt uitgegaan dat de factor ‘vertraagd factureren’ is verbeterd. Ook gaan we ervan uit dat kosten van enkele dure jeugdzorg situaties uiteindelijk niet door de gemeente maar door zorgverzekeraar worden vergoed. Ook verwachten we dat door de ingezette maatregelen de kosten in de tweede helft van het jaar verder dalen. Deze ontwikkelingen worden maandelijks gemonitord.
Op basis van de huidige informatie verwachten we dat de werkelijke zorgkosten 2018 circa € 0,1 miljoen hoger zijn dan verantwoord in de Programmarekening 2018.

Stelpost ombuigingen sociaal domein   € 650.000 V
In de Programmabegroting 2019-2022 is het eerste maatregelenpakket opgenomen op te komen tot een financieel duurzaam perspectief. Dit maatregelenpakket valt binnen bestaande beleidskaders en kent drie lijnen: 1 effectievere sturing; 2 efficiency in bedrijfsvoering; 3 sturen op samenwerking in ketens. De uitwerking in een 20-tal maatregelen is in 2019 hoger dan de totale taakstelling 2019 op sociaal domein. Hierdoor is er een incidentele buffer/stelpost (€ 0,9 miljoen). Vervolgens zijn in de Perspectiefnota 2020-2023 aanvullende ombuigingen opgenomen die een aanloop in 2019 hebben waarvoor kosten gemaakt worden (€ 0,25 miljoen). Per saldo verwachten we dat dit voor 2019 resulteert in een vrijval van € 0,65 miljoen.

Leerlingenvervoer   € 50.000 N
De halfjaarrapportage 2019 Valleihopper van de Regio Foodvalley laat een volumetoename zien met betrekking tot het aantal leerlingen en het aantal vervoersbewegingen. Als gevolg hiervan verwachten we een nadeel van € 50.000 ten opzichte van de begroting. In de perspectiefnota is besloten over het maatregelenpakket 2.0 sociaal domein (maatregel 17 leerlingenvervoer herzien) waarin diverse maatregelen zijn beschreven om het tekort terug te dringen.

Thuisondersteuning - maatwerkvoorziening   € 425.000 V
Op de maatwerkvoorziening verwachten we een incidenteel voordeel van € 425.000. De effecten van de invoering abonnementstarief en de verwachtte groei van het volume vallen vooralsnog lager uit dan verwacht. Daarnaast valt de loon- en prijscompensatie van het Rijk hoger uit. Bij de prognose is rekening gehouden met extra personele inzet om de wachtlijsten te verkleinen.

Begeleiding, dagbesteding etc.   € 200.000 V
De ingeboekte ombuigingen van € 1 miljoen worden naar verwachting gerealiseerd. Het huidige voordeel bestaat vooral uit lagere bestedingen voor de woonbegeleiding 18+. Mogelijk komt dit doordat de kosten voor deze groep vooral bij het beschermd wonen zitten. Nader onderzoek moet dit nog uitwijzen.

Hulpmiddelen en woonvoorzieningen   € 140.000 N
Naast een hoger gebruik van vooral vervoersvoorzieningen en rolstoelen, is er voor de toegenomen vraag tevens extra personele inzet benodigd. Ook hier speelt het effect van het verlaagde abonnementstarief een rol.

Beschermd wonen    € 700.000 N
Bijdrage uit Bestemmingsreserve Beschermd Wonen   € 700.000 V
Bij beschermd wonen is in de begroting 2019 geraamd dat de uitgaven € 1.265.000 lager uitvallen dan de beschikbare centrum-gemeentelijke middelen. Bij de huidige prognose kan er € 700.000 minder gestort worden. Naast een hoger gebruik van extramurale arrangementen, wat een gewenste ontwikkeling is, zien we ook nog nadelen op de kostenafwikkeling van vorige jaren. Dit betreft vooral nagekomen informatie over de PGB-bestedingen.

Maatschappelijk opvang    € 400.000 N
Bijdrage uit Bestemmingsreserve Maatschappelijke Opvang   € 400.000 V
Binnen de maatschappelijk opvang is een geraamde onttrekking van € 0,4 miljoen naar verwachting niet nodig. Naast ontvangen rijkscompensatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers over de jaren 2018 en 2019, vallen ook de opvangkosten hiervan voordelig uit. Het budget nachtopvang zwerfjongeren wordt niet benut, omdat er geen vraag naar deze opvang bestaat.

Aanvullend inkomen   € 115.000 N
Door stijgende kosten voor bewindvoering verwachten we een overschrijding van € 115.000.

Inkomensvoorzieningen   € 425.000 V
Voor de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie ontvangt de gemeente een rijksbudget. Voor 2019 is aanvullend hierop € 1,7 miljoen algemene middelen beschikbaar in de begroting. Als gevolg van de ontwikkeling van het klantenbestand verwachten we hierop een voordeel van € 163.000.
Daarnaast verwachten we voor de regeling BBZ (bijstand zelfstandigen) een voordeel van € 262.000. Dit is het gevolg van meer terug ontvangsten van de verstrekte kredieten dat dan er aan nieuwe kredieten wordt uitgegeven.

Sociale werkvoorziening/participatie   € 356.000 V
Inzet Participatiebudget voor pilot Ede Zuid (programma 7)   € 186.000 N
De bijdrage die gemeente Ede aan Werkkracht verstrekt, is gebaseerd op de begroting van Werkkracht. De tussentijdse bijstellingen van rijksmiddelen in de meicirculaire worden niet op voorhand toegevoegd aan het budget van Werkkracht en resulteren in een voordeel van € 356.000. Daarnaast is de pilot Ede Zuid gebaseerd op een bijdrage vanuit interne budgetten omdat deze bijdraagt aan de beleidsdoelstelling participatie. Deze bijdrage is niet begroot op dit product en bedraagt € 186.000. zie ook de toelichting op programma 7.

Arbeidsmarktregio   € 245.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming bij programmarekening   € 150.000 N
Dit jaar is verdere structurering van de regierol een aandachtspunt en tevens is onderzocht of een impuls noodzakelijk is. Een structurele impuls is niet nodig. Wel is het nodig incidenteel een impuls te geven aan het programmamanagement. Van het voordeel van circa € 245.000 verwachten we € 150.000 nodig te hebben voor deze impuls. Hiervoor wordt een resultaatbestemmingsvoorstel voorbereid. Per saldo valt € 95.000 naar verwachting vrij.

ga terug