Financieel verloop van het Investeringsfonds

Investeringsfonds Impuls Ede (ramingscijfers Perspectiefnota 2020-2023)

bedragen x € 1.000

Begroot 2019

Verwacht 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Stand reserve per 01-01

2.157

1.329

-438

Voeding

In:  precarioramingen in perspectiefnota

6.150

6.150

6.150

6.150

Uit: naar algemene middelen (am. lastenverlichting)

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

4.650

4.650

4.650

4.650

Food, landbouw en WFC

Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen

-777

-777

-696

-622

Landelijk gebied als proeftuin

-860

-860

-750

-450

Inventarisatie buitengebied

-107

-107

-214

-107

Adviseur buitengebied

-117

-117

Kennishart van Foodvalley (KennisAs)

-302

-302

Agrifood 2030

-200

-200

WFC

-450

-450

-1.540

-540

WFC - afwikkeling lopende verplichting cofinanciering

-45

-2.541

-2.496

-3.517

-2.036

Duurzaamheid en natuur

Ede Energieneutraal 2050

-810

-810

-860

0

Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit

-403

-243

-554

-420

Naar een klimaatrobuust Ede

-135

-90

-135

0

-1.348

-1.143

-1.549

-420

Overig

Regiodeal Foodvalley

-300

-300

-350

-350

Citymarketing

-256

-256

-156

Evenementen

-182

-182

Levendig Centrum

-675

-675

-600

-400

Economie (revitalisering)

-90

-90

-90

-90

Verkabeling hoogspanningslijnen

-86

-50

-200

-736

-1.589

-1.553

-1.396

-1.576

Stand reserve per 31-12

1.329

-438

216

Eind 2020 staat de reserve negatief. Dit effect wordt meteen in 2021 opgevangen. Dan genieten we nog een keer de inkomsten uit de precario die aan de reserve worden toegevoegd. Wegens de afbouw van het fonds zien we in dat jaar de bestedingen aanzienlijk teruglopen. Het saldo van de reserve eind 2021 komt toe aan de algemene middelen.

Onderstaand een toelichting op de verwachte afwijkingen van de bestedingen in 2019. Bij het opmaken van de jaarrekening blijven onderbestedingen behouden binnen de bestemmingsreserve Investeringsfonds Impuls Ede. Bijstelling van het bestedingsritme voor 2020 en 2021 vindt plaats in de perspectiefnota.

Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit
Binnen dit budget is € 160.000 bestemd voor maatregelen voor herstel verzuring van bossen. Planning was om dit in het najaar uit te voeren. Door de uitspraak van de Raad van State over de onuitvoerbaarheid van het PAS in de huidige vorm, is dit herstelproject stil komen te liggen. De provincie Gelderland is van mening dat door het uitrijden van het materiaal sprake is van extra uitstoot van stikstof en dat ze een vergunning Wet Natuurbescherming gaat eisen. De doorlooptijd van deze vergunning is een half jaar. Overigens zijn we met de provincie in gesprek, omdat we het niet eens zijn met haar standpunt. Uitvoering van de werkzaamheden vindt dus naar verwachting in 2020 plaats. Het beschikbare budget voor 2020 (€ 90.000) voor nazorg en monitoring verschuift vervolgens ook een jaar.

Naar een klimaatrobuust Ede
Voor 2019 is geld beschikbaar gesteld om een aanjaagteam te formeren, een strategische aanpak klimaatadaptatie uit te werken en impuls te geven aan lopende initiatieven. Het beschikbaar maken van capaciteit in de organisatie is in de eerste helft van het jaar minder snel gegaan dan voorzien. Hierdoor is het formeren van een aanjaagteam en de strategische aanpak getemporiseerd.

Verkabeling hoogspanningslijnen
De verwachte kosten over 2019 zijn lager dan geraamd omdat de netbeheerder zijn interne uren tot nog toe voor eigen rekening heeft genomen.

Regiodeal Foodvalley
Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van de benodigde structuren, governance en afspraken om de uitvoering in de verschillende sporen in gang te kunnen zetten. Gezien de omvang van de Regiodeal is het van groot belang om dit eerst uit te werken. De eerste beschikkingen worden volgens planning in 2019 afgegeven, maar de hoogte is nu nog niet aan te geven. Mocht de beschikking vanuit Ede lager liggen dan de nu beschikbare middelen, dan worden deze in volgende jaarschijven toegevoegd. In totaal heeft Ede immers € 1 miljoen bijdrage toegezegd aan de sporen Landbouw en gezonde voeding.

ga terug