Individuele ondersteuning

De gemeente is verantwoordelijk voor een breed aanbod van individuele ondersteuning, zoals benoemd in de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Goede ondersteuning en hulp aan onze inwoners staan voorop. In Ede geven we in partnerschap met aanbieders die onze visie onderschrijven vorm aan deze ondersteuning. De individuele maatwerkvoorzieningen zijn bedoeld voor situaties waarin het eigen netwerk, informele ondersteuning en de voorliggende voorzieningen niet of onvoldoende toereikend zijn. Deze worden waar mogelijk tijdelijk en aanvullend ingezet.

Vanuit de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning die erop gericht is dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en ook voor de ondersteuning wanneer iemand niet meer zelfstandig thuis kan wonen. Het gaat om onder andere: woningaanpassingen, thuisondersteuning (hulp bij het huishouden), begeleiding en dagbesteding, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang
en vervoer. Maar ook om cliëntondersteuning (onafhankelijke ondersteuning aan inwoners) en ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp en de plicht hebben
om jeugdhulp en ondersteuning te bieden wanneer kinderen en gezinnen dit nodig hebben. Het aanbod
bestaat uit ambulante jeugdhulp, pleegzorg, verblijf, jeugd-ggz, zorg voor jongeren met beperkingen en
jeugdbescherming en -reclassering.

De Participatiewet regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor alle inwoners die tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar werk en in hun inkomensvoorziening Daarnaast kunnen inwoners een beroep doen op aanvullende inkomensondersteuning om te kunnen participeren in de Edese samenleving.
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inwoners met problematische schulden.

Lasten, baten en saldo

schaal x €1.000

Lasten

€ 135.649

33,2 %

Baten

€ 28.959

7,1 %

ga terug