Bijlage 1D - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bijlage 1D - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Conform artikel 8 lid 5 van de BBV dient een overzicht algemene dekkingsmiddelen te worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening.

Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2020

Begroting

Algemene uitkering

195.666

Bespaarde rente

3.444

Onvoorzien

100

Dividend BNG

299

Dividend ACV

260

OZB

24.749

Hondenbelasting

361

Toeristenbelasting

1.123

Forensenbelasting

751

Totaal

226.753

 
Overzicht incidentele baten en lasten
Het BBV schrijft voor dat de gemeente zowel bij begroting als bij jaarrekening een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Achtergrond hiervan is dat het noodzakelijk is bij de bepaling van het structurele evenwicht van de begroting.

Incidentele lasten en baten

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten/baten

2020

2021

2022

2023

Radicalisering scholen

L

45 N

Handhaving permanente bewoning

L

150 N

Precario - opbrengst

B

 8.120 V

 8.120 V

Precario - toevoeging investeringsfonds

L

4.800 N

4.800 N

Precario - leges paspoorten en ID-kaarten

L

1.500 N

1.500 N

Precario - uitvoeringskosten

L

20 N

20 N

Precario - teruggave Vitens

L

1.800 N

1.800 N

Stadsvisie, uitvoeringsagenda

L

25 N

Taakmutatie Schulden en armoede

B

 111 V

Reserveren taakmutatie Schulden en armoede

L

111 N

OV Knoop Spoorzone: mandelig eigendom

L

175 N

Scenariokeuze integraal erfgoedbeleid

L

326 N

65 N

87 N

Culturele invulling Frisokazerne

L

 175 V

Bijstand

L

900 N

Uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme

L

250 N

150 N

Handhaving permanente bewoning

L

100 N

250 N

Groene woonwijken - Operatie steenbreek

L

71 N

71 N

71 N

Japanse Duizendknoop

L

280 N

280 N

200 N

Evenementen

L

100 N

Leges paspoorten en ID-kaarten

L

 1.500 V

 1.500 V

Fietsenstalling Ede-Wageningen

L

 85 V

 85 V

 85 V

Precario - opbrengst

B

150 N

150 N

Precario - toevoeging investeringsfonds

L

 150 V

 150 V

Precario - opbrengst Vitens

B

1.800 N

1.800 N

Precario - geen opbrengst in aan voorziening

L

 1.800 V

 1.800 V

Precario - geen onttrekking aan voorziening compensatie

L

1.800 N

1.800 N

Precario - geen compensatie via rioolheffing

B

 1.800 V

 1.800 V

Actieplan statushouders

L

100 N

Astrant

L

50 N

50 N

Volwasseneneducatie

L

120 N

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

L

300 N

300 N

Tekort leerlingenvervoer

L

250 N

Living lab regio Foodvalley circular

L

32 N

32 N

32 N

Circulaire economie

L

50 N

Japanse duizendknoop - bijdrage provincie

B

 140 V

 140 V

 100 V

Vrijval Investeringsfonds

L

 16 V

Formatie dossiervorming archief

L

127 N

127 N

WFC

L

400 N

400 N

Totaal

1.376 N

 400 V

764 N

400 N

ga terug