Bijlage 8 - Kerngegevens

Omschrijving

01-01-2019

01-01-2020

Aantal inwoners

115.720

117.100

Stand 1-1-2019 is aangepast.

van 0 -3 jaar

5.410

5.480

van 4 -16 jaar

18.475

18.700

Stand 1-1-2019 aangepast.

van 17 - 64 jaar

70.785

71.620

Stand 1-1-2019 aangepast.

van 65 jaar en ouder

21.050

21.300

Stand 1-1-2019 aangepast.

Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ

1.793

1.748

Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren

301,93

297,85

Omschrijving

01-01-2019

01-01-2020

Oppervlakte gemeente

31.868

31.868

In ha.

Aantal adressen

57.612

58.379

Gegevens afkomstig uit BAG. De daling in het aantal woningen terwijl het aantal adressen is gestegen, komt doordat er ten onrechte veel adressen een woonfunctie hadden.

Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie

50.069

50.550

Gegevens afkomstig uit BAG

Verblijfsobject gevormd

1.840

1.950

Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereedgemeld.

Verblijfsobject in gebruik

54.181

54.879

Een adres is actief.

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

1.591

1.550

Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief.

Wegen: asfalt en beton

3.315.658

3.300.573

In m2. Stand 21-02-2019. Minder asfalt doordat sommige wegen zijn omgevormd naar elementenverharding.

Wegen: elementen

2.845.657

2.879.864

In m2. Stand 21-02-2019

Wegen: onverhard

666.502

658.266

In m2.

Bomen

62.745

63.014*

Aantal. *Stand september 2019

Gazon

626.750

658.122*

In m2. *Stand september 2019

Bermen

2.463.951

n.n.b.

Binnenstedelijk en buitengebied in m2.

Bos en natuurgebied

2.467

2.467

In ha

Cultuurlijke beplantingen

407.477

407.261*

In m2

Natuurlijke beplantingen

1.470.718

1.146.470*

In m2

Aantal speelplekken

228

239

Exclusief trapveldjes

Aantal speelplekken

255

266

Inclusief trapveldjes

Lengte vrijvervalriolering

643,3

651,3

In km. Hiervan is 19 km vrijverval in het buitengebied.

Lengte (km) mechanische riolering

366

367,3

Hiervan is 115 km vrij vervalleiding in het buitengebied.

Lichtmasten

19.250

19.250

Aantal.

Aantal verkeersregelinstallaties

28

25

De vri’s die te maken hadden met de We-pod (elektrisch karretje) zijn inmiddels opgeruimd of buiten werking gesteld.

ga terug