Uitgangspunten

Een duurzaam financieel perspectief is één van de uitgangspunten in het bestuursakkoord. Bij de Perspectiefnota 2020-2023 heeft dit zich vertaalt in een zorgvuldige afweging tussen te nemen ombuigingsmaatregelen en de benodigde investeringen in Ede.
Deze begroting is de uitwerking van de door u bij de perspectiefnota vastgestelde kaders.
Bij de perspectiefnota hebben wij afgesproken om samen met u het beleid rondom onze reserves te bespreken. We zijn hierover in gesprek met de raadswerkgroep Programmabegroting.

ga terug