Programma 7 - Kwaliteit leefomgeving

bedragen x € 1.000

Energiekosten Openbare verlichting

200 N

Inkomsten openbare ruimte

85 N

Toezichthouder kabels en leidingen

80 N

Ziekte en plagen

180 N

  Dekking binnen programma

180 V

Gladheidsbestrijding

200 N

Begraven - meer inkomsten dan begroot

100 V

Begraven - meer kosten dan begroot

115 N

  Bijdrage uit bestemmingsreserve Begraven

15 V

Exploitatie riolering

170 N

  Bijdrage uit voorziening Rioolaanleg- en beheer

170 V

Investeringen riolering

1.100 V

  Storting in voorziening Rioolaanleg- en beheer

1.100 N

Provinciale subsidie bestrijding Japanse Duizendknoop

105 N

Wijkregie

50 N

Hoogbouw Ede Zuid

186 N

  Bijdrage uit participatiebudget programma 3

186 V

Totaal

720 N

Energiekosten Openbare verlichting   € 200.000 N
De energie inkoop gebeurt samen met gemeenten in de regio. De gezamenlijke inkoop heeft niet geleid tot lagere tarieven. Inmiddels is de gemeente Ede overgestapt op andere inkoop van energie. Voor de openbare verlichting verwachten we een overschrijding van € 200.000. Of dit en in hoeverre dit structureel is, is momenteel nog onduidelijk.

Inkomsten openbare ruimte   € 85.000 N
Binnen programma 7 worden inkomsten gerealiseerd uit reclames, terrasverhuur en verhuur openbare ruimte voor tijdelijke opslag.

  • Het aangaan van nieuwe concessies voor reclames in de openbare ruimte heeft nog niet plaatsgevonden wat leidt tot een tekort van € 55.000.
  • Bij de verhuur van terrassen verwachten we een opbrengstenstijging van € 20.000. Veelal doordat we beter in beeld hebben hoeveel m2 wordt verhuurd.
  • In 2017 zijn we gestart met het verhuren van de openbare ruimte voor tijdelijke opslag. Dit met als doel om de overlast die deze tijdelijke opslag kan veroorzaken te verminderen. Dit jaar merken we dat de opslag van materialen bij bouwprojecten steeds vaker gevonden wordt binnen de bouwplaats/het projectgebied. Dat heeft als voordeel dat de overlast als gevolg van bouwprojecten terug is gelopen, de maatregel heeft het gewenste effect. Het nadeel is dat de opbrengsten met € 50.000 teruglopen. Naar verwachting is er structureel een nadelig effect. De uiteindelijke omvang is nog onvoldoende goed in te schatten.

Toezichthouder kabels en leidingen    € 80.000 N
Eind 2018 is het convenant getekend voor de buitengebieden van Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen, maar ook die van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rozendaal, voor de aanleg van breedband in het buitengebied van Ede ten zuiden van de A12. Begin 2019 is gestart met de aanleg hiervan. Om op deze aanlegwerkzaamheden toezicht te houden (controle of de aanleg ook volgens de verstrekte vergunning gebeurt) is een toezichthouder ingehuurd. In deze kosten was niet voorzien.

Ziekte en plagen   € 180.000 N
Dekking binnen programma   € 180.000 V
Betreft de bestrijding van Eikenprocessierups. In 2019 is de omvang van de eikenprocessierups zeker zo groot als in 2018. Ook de kosten die er mee gemoeid gaan kennen een vergelijkbare verhouding. In 2018 is ongeveer € 300.000 besteed aan de bestrijding. Aangezien er een budget van € 120.000 voor bestrijding van ziekten en plagen beschikbaar is, wordt dit budget ingezet. Deze overschrijding wordt, door het maken van onderhoudskeuzes zoals door minder trottoirs herstraten en door de openbare verlichting minder te laten branden, gedekt binnen de begroting van Programma 7.

Gladheidsbestrijding   € 200.000 N
Gladheidsbestrijding is een 'open einden regeling'. Dat betekent dat er een basis bedrag in de begroting staat en dat afwachten is in hoeverre dit basisbedrag voldoende is. Op het basisbedrag verwachten we, gezien het aantal strooibeurten tot nu toe, een overschrijding van € 200.000.

Begraven - meer inkomsten dan begroot   € 100.000 V
Begraven - meer kosten dan begroot   € 115.000 N
Bijdrage uit bestemmingsreserve Begraven   € 15.000 V
Naar verwachting zijn de opbrengsten in 2019 € 100.000 hoger dan begroot. De kosten zullen naar verwachting € 115.000 hoger uit vallen. Netto is het verschil € 15.000 negatief. Dat verschil wordt verrekend met de reserve begraven. Daarmee neemt de reserve af.
De hogere opbrengsten komen voort uit het meer ter aarde bestellingen dan begroot. Een deel hiervan betreft natuur(lijk)begraven. De in het exploitatieplan begraven geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tijdens de uitvoer van deze werkzaamheden is geconstateerd dat een aantal bomen zo slecht bleek dat ze om veiligheidsredenen verwijderd moesten worden. Dit bracht extra kosten met zich mee. Ook zijn de kosten voor het ruimen van graven hoger dan voorzien.

Exploitatie riolering   € 170.000 N
Bijdrage uit voorziening Rioolaanleg- en beheer   € 170.000 V
Er zijn overschrijdingen op meerdere exploitatie activiteiten. Meer dan verwacht ontstonden in zowel het stedelijk als in het buitengebied problemen in de riolering. Het gaat daarbij zowel om verstoppingen in het gemeentelijke deel van de huisaansluitingen als in het hoofdriool. Om de oorzaak te achterhalen (vaak oneigenlijke producten die doorgespoeld zijn in het riool) zijn die riolen geïnspecteerd en daar waar nodig vervolgens gereinigd dan wel gerepareerd. Dit heeft € 70.000 gekost.
De energiekosten voor de pompen en gemalen zullen als gevolg van de gestegen energieprijzen met € 100.000 overschrijden. Deze overschrijding wordt gedekt vanuit de voorziening.

Investeringen riolering   € 1.100.000 V
Storting in voorziening Rioolaanleg- en beheer   € 1.100.000 N
Voordelen in de realisatie van diverse projecten door vertraging. Oorzaak van deze vertraging ligt deels extern als gevolg van afstemming met de burgers en bedrijven. En deels door interne factoren zoals een langere voorbereidingstijd en meer benodigde inzet in verband met de genoemde afstemming met burgers, bedrijven, andere partijen. Dit voordeel vloeit terug in de voorziening.

Provinciale subsidie bestrijding Japanse Duizendknoop   € 105.000 N
Bij de Perspectiefnota 2020-2023 was de verwachting dat we een meerjarige provinciale bijdrage zouden ontvangen voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Bij de aanvraag van de subsidie is gebleken dat we niet voldoen aan de aangescherpte voorwaarden die de provincie Gelderland stelt aan het verlenen van de subsidie. Ook voor de jaren 2020 (€ 140.000), 2021 (€ 140.000) en 2020 (€ 100.000) dient een nadeel ingeboekt te worden.

Wijkregie   € 50.000 N
Het leefbaarheidsbudget staat al een aantal jaren onder druk. In de vier gebieden die het wijkgericht werken onderscheidt zijn wijkposten waar samenwerkingspartners van het wijkteam en het sociaal team elkaar kunnen ontmoeten en afstemmen. De kosten voor deze wijkposten (denk aan huur, onderhoud, inrichting, ICT en services) zijn de afgelopen jaren flink gestegen.
Het project Ede Doet draagt bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de gemeente Ede en geeft de inwoners de gelegenheid om samen initiatieven te ontplooien die ten goede komen aan de lokale gemeenschap. In 2019 worden twee rondes uitgevoerd. Ede Doet wordt begroot op een activeringspercentage van de uitgegeven vouchers. De eerste ronde is achter de rug. Het activeringspercentage was ongekend hoog, 51%, dat is uniek voor Nederland. Een teken dat de inwoners van Ede het instrument Ede Doet omarmd hebben. Dit activeringspercentage leidt tot een geprognosticeerde beperkte overschrijding van het beschikbare budget (met ongeveer 30k). Mocht het activeringspercentage in de tweede ronde wederom stijgen dan neemt de overschrijding toe.
Deze stijgende kosten kunnen voor 2019 deels worden opgevangen door onderbesteding elders in de begroting van wijkregie. In 2019 wordt een tekort verwacht van ongeveer € 50.000.

Hoogbouw Ede Zuid   € 186.000 N
Bijdrage uit participatiebudget programma 3   € 186.000 V
In de perspectiefnota is vanaf 2019 structureel € 75.000 beschikbaar gesteld voor ‘zelfredzaamheid burgers Ede Zuid’, een vanuit de inwoners in gang gezette beweging, gefaciliteerd door de gemeente Ede en andere partners met als doelstelling ‘participatie op maat’ en met ruimte voor uitwerking van de Right to Challenge-gedachte. Het project draagt bij aan verschillende beleidsdoelstellingen, waarvan participatie en de versterking van de sociale basis de belangrijkste zijn. De social workers uit de wijk leveren een bijdrage aan participatie op maat en zijn intermediair tussen (onder andere) inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en de systeemwereld. De activiteiten van de sociale workers versterken de kracht van de lokale gemeenschap. In de projectopzet is uitgegaan van aanvullende dekking vanuit interne en waar mogelijk externe budgetten. In dit opstartjaar zijn de kosten voor inzet van social work hoger dan begroot en blijven de inkomsten op basis van Right to Challenge vooralsnog achter bij de verwachting.
De benodigde dekking vanuit het product participatie is groter dan begroot. In het vierde kwartaal 2019 wordt door een extern bureau advies uitgebracht op welke wijze de verduurzaming van de pilot Ede Zuid vorm kan krijgen. Daarbij wordt een kosten-batenanalyse uitgevoerd en het maatschappelijk effect in de breedte in beeld gebracht zodat dit integraal afgewogen kan worden.

ga terug