Programma 5 - Ruimtelijke ontwikkeling

bedragen x € 1.000

Afval

440 V

  Bijdrage uit bestemmingsreserve Afval

440 N

Stelpost kapitaallasten World Food Center

275 V

Onderzoek autotunnel Kerkweg

60 N

Implementatie Omgevingswet

200 V

   Voorstel tot resultaatbestemming bij programmarekening

200 N

Leges bestemmingsplannen

150 N

Leges omgevingsvergunningen

500 N

Totaal

435 N

Afval   € 440.000 V
Bijdrage uit bestemmingsreserve Afval   € 440.000 N
Vanaf 2019 hebben we een nieuw contract met een andere verwerker van verpakkingsmateriaal. Op basis van hun cijfers over het eerste halfjaar verwachten we een hogere bijdrage (€ 300.000) van het Afvalfonds vanwege meer gerecyclede verpakkingsmaterialen. Het Afvalfonds heeft de eindafrekeningen van 2015 en 2016 voor het recyclen van verpakkingen afgerond. Dit leidt tot een teruggave van € 40.000. Over 2018 is een definitieve afrekening van ACV en een correctie op de verbrandingsbelasting ontvangen, wat een voordeel van € 50.000 oplevert. Tevens is de aanneemsom 2019 van ACV met € 50.000 verlaagd. Het totale voordeel van € 440.000 wordt verrekend met de reserve Afval.

Stelpost kapitaallasten World Food Center   € 275.000 V
In het Raadsbesluit van 14 december 2014 heeft de gemeenteraad € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een WFC Experience Center. Deze € 5 miljoen is opgenomen als een investering in de meerjarenbegroting. Dat houdt in dat er structureel € 275.000 in het meerjarenperspectief is vrijgemaakt om een eenmalige investering van € 5 miljoen mogelijk te maken. In de Perspectiefnota 2020-2023 is na aanleiding van de vaststelling van het voorstel World Food Center Experience op 21 maart 2019, de bijdrage verhoogd naar € 6 miljoen en incidenteel beschikbaar gemaakt. Het beschikbare budget voor kapitaallasten in 2019 kan vrijvallen.

Onderzoek autotunnel Kerkweg   € 60.000 N
In 2018 is gestart met het onderzoek naar de nut en noodzaak van een wijk-wijk autotunnel Kerkweg. Het onderzoek is in 2018 uitgevoerd. De gemeenteraad heeft eind 2018 het college in een motie opgeroepen om nader onderzoek te doen in de vorm van een variantenstudie. Deze studie is in 2019 uitgevoerd. Het beschikbare budget voor het onderzoek is echter vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat van 2018, waardoor de kosten in 2019 een overschrijding vormen.

Implementatie Omgevingswet   € 200.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming bij programmarekening   € 200.000 N
Voor het programma Omgevingswet zijn meerjarige ramingen gemaakt die zeer sterk afhankelijk blijken te zijn van landelijke ontwikkelingen in wetgeving en bijvoorbeeld de voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op deze effecten is nagenoeg geen beïnvloeding mogelijk. Als gevolg hiervan kan een deel van de geraamde bedragen niet worden besteed op het daarvoor gedachte moment. De werkzaamheden en aanpassingen moeten echter wel worden uitgevoerd. Vooralsnog is de inschatting dat het hier gaat om een bedrag van circa € 200.000.
Bij de programmarekening komen we hiervoor met een voorstel tot resultaatbestemming. Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 wordt een volledige financiële doorkijk verwerkt in de Perspectiefnota 2021-2024.

Leges bestemmingsplannen   € 150.000 N
De verwachting is dat de legesopbrengsten voor de bestemmingsplannen achterblijven bij hetgeen in de begroting wordt verwacht. De bestemmingsplannen zijn gebaseerd op particuliere initiatieven en daarmee een vraaggestuurd product. Het is daarmee bij de vaststelling van de begroting lastig te bepalen wat de opbrengsten zullen zijn, omdat deze grillig verlopen.

Leges omgevingsvergunningen   € 500.000 N
Op dit moment (augustus 2019) blijven de leges omgevingsvergunningen circa € 200.000 achter op de legesinkomsten vorig jaar rond deze tijd. Over geheel 2019 verwachten we circa € 500.000 tekort op de begrote opbrengsten. We zien veel kleinere omgevingsvergunning aanvragen bouw, welke minder legesinkomsten genereren dan grote projecten. De grote projecten blijven achter en gelet op de ontwikkelingen rondom de vernietigde PAS is het zeer onzeker of dit nog voldoende herstelt om op de begrote opbrengsten uit te komen.

ga terug