Programma 2 - Preventieve ondersteuning

bedragen x € 1.000

Onderwijsachterstanden

650 V

  Voorstel tot resultaatbestemming bij programmarekening

450 N

Thuisondersteuning - algemene voorziening

75 V

Veilig thuis - meldcode

100 N

Bijdrage uit bestemmingsreserve Vrouwenopvang/geweld in afh. relaties

100 V

Totaal

275 V

Onderwijsachterstanden   € 650.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming bij programmarekening   € 450.000 N
In 2020 zijn peuteropvangorganisaties wettelijk verplicht om 16 uur aan te bieden (nu 10 uur), 2019 is een overgangsjaar. De nieuwe subsidieregeling vergt voorbereidingstijd voor alle partijen en nog niet alle ouders en peuteropvanginstellingen maken gebruik van de mogelijkheid om 16 uur VVE af te nemen. Door de overgang naar deze nieuwe situatie zien we een tijdelijke onderbesteding van circa € 650.000 waarvan € 450.000 geoormerkt rijks geld is. Het geoormerkt rijksgeld kent een bestedingsplicht in de periode 2019-2022 waarvoor bij de jaarrekening een resultaatbestemmingsvoorstel zal worden gedaan. Daarmee verwachten we per saldo een resultaat van € 200.000.

Thuisondersteuning - algemene voorziening   € 75.000 V
Op de algemene voorziening thuisondersteuning verwachten we een incidenteel voordeel van € 75.000. Deze is opgebouwd uit een voordeel van € 130.000 op de thuisondersteuning voor mantelzorgers en een nadeel van € 65.000 omdat de bestedingen voor cliënten iets hoger uitvallen

Veilig Thuis - meldcode   € 100.000 N
Bijdrage uit bestemmingsreserve Vrouwenopvang/geweld in afh. relaties   € 100.000 V
De aanscherping van de meldcode met ingang van 2019 zorgt voor een toenemend beroep op Veilig Thuis. De hiervoor verkregen middelen zijn ontoereikend, maar kunnen in 2019 nog uit de reserve bekostigd worden. De verwachting is dat dit in 2020 niet meer kan en dan wordt van regiogemeenten een hogere bijdrage gevraagd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening van Veilig Thuis-organisaties.

ga terug