Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

Bevorderen van de economische ontwikkeling van Ede gericht op groei van werkgelegenheid en optimalisatie van het vestigingsklimaat. Naast bedrijven, ook voorzieningen bereikbaar houden en de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk borgen.
Bedrijven zorgen voor gevarieerde werkgelegenheid, gericht op de kwaliteiten van de Edese beroepsbevolking en op de kansen die Ede en de Regio FoodValley bieden. Dit doen we onder meer door het bedrijfsleven en startende organisaties te ondersteunen en nieuwe bedrijven aan te trekken. We zorgen dat ons vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft en ruimte biedt aan nieuwe bedrijven, onder andere door voldoende bedrijventerreinen beschikbaar te hebben en bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en grond tegen een aantrekkelijke prijs aan te bieden. Actief accountmanagement vinden we belangrijk. Ook versterken we het (internationale) vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Het Agrofood-cluster van bedrijven en kennisinstellingen draagt bij aan extra werkgelegenheid in Ede en de regio en aan een hoogwaardig voorzieningenniveau. De komst van het World Food Centre (WFC) bij station Ede-Wageningen zien we als een stimulerende factor. We stimuleren en faciliteren binnen de hele gemeente een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen op het gebied van bedrijventerreinen, detailhandel, recreatie en toerisme voor inwoners en bezoekers, met speciale aandacht voor een levendig centrum. Circulair en sociaal ondernemen vormen een steeds belangrijkere component binnen de economie en krijgen dan ook de aandacht.

In diverse sectoren wordt het voor werkgevers steeds moeilijker vacatures in te vullen: er is steeds vaker sprake van mismatch of schaarste op de arbeidsmarkt. Initiële opleidingen zijn niet meer voldoende: steeds meer mensen wisselen een keer of vaker van functie maar ook van branche of sector. In 2017 is de Strategische Arbeidsmarkttafel ingericht om krachtige samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en overheid op het gebied van arbeidsmarktbeleid te realiseren. Het vertalen van strategisch arbeidsmarktbeleid in concrete projecten voor en door werkgevers, onderwijs en overheid zullen we intensiveren. Vanuit de economische ambitie een top-regio te zijn, zullen we vol inzetten toptalent (zowel praktisch als theoretisch geschoold) duurzaam te binden aan onze regio. Vanuit de economische noodzaak en de sociale ambitie om zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk aan de slag te laten zijn, geven wij vorm aan effectieve werkgeversdienstverlening op het gebied van personeelsvraagstukken en een leven lang ontwikkelen. De arbeidsmarkt stopt eenvoudig niet bij de gemeentegrens. De gemeente Ede als centrumgemeente heeft de regiefunctie om deze regionale samenwerking verder uit te bouwen, de één-loketfunctie van het WSP uit te dragen en een eenduidig loket voor leven lang ontwikkelen te realiseren.

Voor het goed functioneren van werklocaties en voorzieningen is bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer een belangrijke voorwaarde. Daarnaast zetten we in op duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Dit betekent dat inwoners en ondernemers keuzes hebben in vervoer en dat het vervoer op een efficiënte en duurzame manier kan plaatsvinden. Daarom werkt Ede aan de verbetering van reistijden op de hoofdwegen, verkeersveiligheid en het parkeerklimaat, aan vermindering van verkeershinder en aan duurzamer verplaatsingsgedrag (toename fietsgebruik en elektrisch rijden).
De gemeente Ede wil door verder te investeren in de fiets daarmee ook investeren in duurzaamheid en gezondheid en bijdragen aan klimaat- en energiedoelen, een aantrekkelijker centrum en het bereikbaar houden van economische centra.

Lasten, baten en saldo

schaal x €1.000

Lasten

€ 20.276

5,0 %

Baten

€ 19.035

4,7 %

ga terug