De grote opgaven van de gemeente

Het Investeringsfonds
Het Investeringsfonds Impuls Ede is in 2015 ingesteld om een impuls te geven aan de prioriteiten zoals verwoord in de Visie Ede 2025. Daaraan zijn door de opvolgende colleges ambities toegevoegd. Het fonds, gevoed met precario-heffingen, heeft ons de afgelopen jaren in staat gesteld om te investeren in onderwerpen als food, buitengebied, het levendig centrum en duurzaamheid. Op alle speerpunten in het Investeringsfonds zijn mooie resultaten behaald.

Bestuursakkoord 2018-2022 “ Ruimte voor Ede”
We willen ook in deze periode stevig investeren in het versterken van de sociale en economische kracht van de gemeente Ede. Dit in lijn met Visie 2025 en ons Bestuursakkoord 2018-2022 Ruimte voor Ede. Zoals in het akkoord aangegeven zien wij twee grote opgaven voor de toekomst van Ede:

  1. Food, landbouw en World Food Center. Dit betreft de volgende onderwerpen:

-   Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen (programma Food).
-   Landelijk gebied als proeftuin (programma Buitengebied).
-   Kennishart van FoodValley (programma KennisAs).
-   WFC als verbinding tussen kennis en voedsel (WFC).
-   Kansen verzilveren uit regionale samenwerking (Regiodeal, Investeringsagenda AgriFood 2030).

  1. Duurzaamheid en Natuur. Dit betreft de volgende onderwerpen:

-   Ede Energieneutraal 2050 (programma Duurzaamheid).
-   Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit (programma Biodiversiteit).
-   Naar een klimaatrobuust Ede (Klimaatadaptatie).

Deze twee grote opgaven zijn onderscheidend voor Ede. De komende periode zal het Investeringsfonds daarom primair worden ingezet voor bovenstaande onderwerpen. Vanuit het vorige convenant zijn er nog enkele opgaven, die komende jaren een tijdelijke impuls vergen te weten:

  • Programma Levendig centrum;
  • Revitalisering - Integrale aanpak Bedrijventerreinen [IABW];
  • Verkabeling Hoogspanning;
  • Citymarketing;
  • Evenementen.

Het Investeringsfonds in 2020 en verder
De financiële voeding van het Investeringsfonds loopt na 2021 definitief af. Om die reden hebben we in de Perspectiefnota 2020-2023 keuzes gemaakt over de toekomst van de speerpunten na 2021.

Tot en met 2021 is er binnen het Investeringsfonds ruimte om te investeren in de ambities van het Bestuursakkoord Ruimte voor Ede.

In juli 2019 is de Regio Deal Foodvalley ondertekend. In de perspectiefnota is aan het Investeringsfonds een bijdrage aan de Regiodeal toegevoegd alsmede in 2020 de eenmalige extra impuls van € 1 miljoen voor het WFC, ook in het kader van de deal, waartoe de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 besloot. Ook voor Agrifood 2030 zijn middelen toegevoegd.

ga terug