Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld

Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld

bedragen x € 1.000

Taakveld - Programma

2020

2021

2022

2023

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

01 Bestuur

4.419

0

4.381

0

4.381

0

4.381

0

08 Bestuur en Organisatie

4.419

0

4.381

0

4.381

0

4.381

0

010 Mutaties reserves

37.640

-40.884

46.970

-45.372

32.022

-42.706

33.636

-40.534

01 Maatschappelijke voorzieningen

263

-501

263

-331

262

-469

261

-331

02 Preventieve ondersteuning

594

-440

811

-519

811

-517

811

-517

03 Individuele ondersteuning

1.792

-1.327

1.506

-3.012

1.418

-1.548

1.418

-1.548

04 Economie en Mobiliteit

8

-3.694

8

-2.420

8

-217

7

-217

05 Ruimtelijke ontwikkeling

14.082

-13.000

23.829

-21.797

17.310

-23.057

19.229

-21.975

06 Veiligheid

0

-313

0

-241

0

-135

0

0

07 Kwaliteit leefomgeving

2.016

-1.917

1.961

-1.343

2.056

-897

1.921

-670

08 Bestuur en Organisatie

18.885

-19.692

18.592

-15.709

10.157

-15.866

9.989

-15.276

011 Resultaat van de rek. baten/lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Bestuur en Organisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Burgerzaken

2.377

-2.005

2.368

-2.005

2.368

-2.005

2.368

-2.005

08 Bestuur en Organisatie

2.377

-2.005

2.368

-2.005

2.368

-2.005

2.368

-2.005

03 Beheer overige gebouwen en grond

2.875

-3.138

3.728

-3.251

3.876

-3.251

3.716

-3.251

08 Bestuur en Organisatie

2.875

-3.138

3.728

-3.251

3.876

-3.251

3.716

-3.251

04 Overhead

35.413

-4.102

33.825

-4.176

33.669

-4.176

33.090

-4.176

08 Bestuur en Organisatie

35.413

-4.102

33.825

-4.176

33.669

-4.176

33.090

-4.176

05 Treasury

1.210

-6.585

-100

-5.266

-1.995

-3.093

-1.983

-2.497

08 Bestuur en Organisatie

1.210

-6.585

-100

-5.266

-1.995

-3.093

-1.983

-2.497

061 OZB woningen

1.276

-14.439

1.276

-14.439

1.276

-14.439

1.276

-14.439

08 Bestuur en Organisatie

1.276

-14.439

1.276

-14.439

1.276

-14.439

1.276

-14.439

062 OZB niet- woningen

415

-10.732

415

-10.732

415

-10.732

415

-10.732

08 Bestuur en Organisatie

415

-10.732

415

-10.732

415

-10.732

415

-10.732

063 Parkeerbelasting

0

-1.482

0

-1.482

0

-1.493

0

-1.493

04 Economie en Mobiliteit

0

-1.482

0

-1.482

0

-1.493

0

-1.493

064 Belastingen overig

492

-6.760

492

-6.760

472

-590

472

-590

04 Economie en Mobiliteit

407

-248

407

-248

407

-248

407

-248

08 Bestuur en Organisatie

85

-6.512

85

-6.512

65

-342

65

-342

07 Alg.uitkering en ov.uitkeur.gem.fon

0

-196.975

0

-198.528

0

-199.945

0

-205.012

06 Veiligheid

0

-1.309

0

0

0

0

0

0

08 Bestuur en Organisatie

0

-195.666

0

-198.528

0

-199.945

0

-205.012

08 Overige baten en lasten

-273

53

5.356

-482

10.784

-482

15.585

-883

08 Bestuur en Organisatie

-273

53

5.356

-482

10.784

-482

15.585

-883

11 Crisisbeheersing en brandweer

7.377

-17

7.310

-17

7.219

-17

7.098

-17

06 Veiligheid

7.362

-6

7.295

-6

7.204

-6

7.084

-6

08 Bestuur en Organisatie

15

-11

15

-11

15

-11

14

-11

12 Openbare orde en veiligheid

6.076

-273

5.729

-383

5.187

-383

5.789

-383

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.886

0

1.596

0

1.054

0

1.656

0

06 Veiligheid

4.190

-273

4.133

-383

4.133

-383

4.133

-383

21 Verkeer en vervoer

15.638

-1.327

15.884

-1.360

16.234

-1.360

17.196

-1.360

04 Economie en Mobiliteit

2.004

-5

2.082

-5

2.208

-5

2.572

-5

07 Kwaliteit leefomgeving

13.634

-1.322

13.802

-1.355

14.026

-1.355

14.624

-1.355

22 Parkeren

783

-10

771

-10

761

-10

846

-10

04 Economie en Mobiliteit

783

-10

771

-10

761

-10

846

-10

08 Bestuur en Organisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Economische ontwikkeling

2.795

0

2.688

0

1.862

0

1.827

0

04 Economie en Mobiliteit

2.106

0

2.073

0

1.398

0

1.363

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling

689

0

615

0

464

0

464

0

32 Fysieke bedrijfsinfrastrucuur

14.828

-13.573

16.676

-15.474

12.300

-11.499

58.260

-57.412

04 Economie en Mobiliteit

14.828

-13.573

16.676

-15.474

12.300

-11.499

58.260

-57.412

06 Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Bedrijfslokket en bedrijfsregelingen

139

-23

139

-23

139

-23

139

-23

04 Economie en Mobiliteit

139

-23

139

-23

139

-23

139

-23

08 Bestuur en Organisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Economische promotie

646

-1.874

490

-1.874

490

-1.874

490

-1.874

08 Bestuur en Organisatie

646

-1.874

490

-1.874

490

-1.874

490

-1.874

42 Onderwijshuisvesting

6.611

-285

7.164

-315

7.522

-315

7.535

-315

01 Maatschappelijke voorzieningen

6.195

0

6.756

-30

7.111

-30

7.123

-30

08 Bestuur en Organisatie

416

-285

408

-285

411

-285

412

-285

43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.437

-3.566

6.710

-3.259

6.660

-3.259

6.660

-3.259

01 Maatschappelijke voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Preventieve ondersteuning

4.307

-2.730

4.000

-2.423

4.000

-2.423

4.000

-2.423

03 Individuele ondersteuning

3.093

-836

2.673

-836

2.623

-836

2.623

-836

05 Ruimtelijke ontwikkeling

37

0

37

0

37

0

37

0

51 Sportbeleid en activering

8.204

-257

8.389

-892

7.852

-892

7.863

-892

01 Maatschappelijke voorzieningen

8.204

-257

8.389

-892

7.852

-892

7.863

-892

52 Sportaccommodaties

2.451

-2.062

1.726

-1.433

1.698

-1.411

1.677

-1.411

08 Bestuur en Organisatie

2.451

-2.062

1.726

-1.433

1.698

-1.411

1.677

-1.411

53 Cultuurpresentatie,productie en part

4.943

-759

4.962

-759

4.949

-759

4.934

-759

01 Maatschappelijke voorzieningen

3.771

0

3.690

0

3.777

0

3.662

0

08 Bestuur en Organisatie

1.172

-759

1.272

-759

1.172

-759

1.272

-759

54 Musea

1.295

-73

1.490

-73

1.475

-73

1.458

-73

01 Maatschappelijke voorzieningen

1.295

-73

1.490

-73

1.475

-73

1.458

-73

55 Cultureel erfgoed

851

-107

531

-92

618

-92

498

-92

01 Maatschappelijke voorzieningen

841

-98

521

-83

608

-83

488

-83

08 Bestuur en Organisatie

10

-9

10

-9

10

-9

10

-9

56 Media

3.019

0

3.019

0

3.018

0

3.019

0

01 Maatschappelijke voorzieningen

3.019

0

3.019

0

3.018

0

3.019

0

57 Openbaar groen en (openlucht) recrea

7.534

-568

7.363

-568

7.266

-529

7.019

-428

04 Economie en Mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling

347

-115

357

-115

351

-115

351

-115

07 Kwaliteit leefomgeving

7.187

-441

7.006

-441

6.915

-402

6.668

-301

08 Bestuur en Organisatie

0

-12

0

-12

0

-12

0

-12

61 Samenkracht en burgerparticipatie

11.331

-581

11.134

-581

10.972

-581

10.951

-581

02 Preventieve ondersteuning

10.783

-33

10.585

-33

10.424

-33

10.402

-33

08 Bestuur en Organisatie

548

-548

549

-548

548

-548

549

-548

62 Wijkteams

5.605

-67

5.700

-67

5.700

-67

5.700

-67

02 Preventieve ondersteuning

5.589

-51

5.684

-51

5.684

-51

5.684

-51

08 Bestuur en Organisatie

16

-16

16

-16

16

-16

16

-16

63 Inkomensregelingen

33.831

-24.462

32.880

-24.462

32.782

-24.462

32.784

-24.462

03 Individuele ondersteuning

33.294

-24.462

32.342

-24.462

32.243

-24.462

32.243

-24.462

05 Ruimtelijke ontwikkeling

435

0

435

0

435

0

435

0

07 Kwaliteit leefomgeving

87

0

88

0

89

0

91

0

08 Bestuur en Organisatie

15

0

15

0

15

0

15

0

64 Begeleide participatie

14.257

-301

13.589

-119

13.213

-66

12.956

-56

03 Individuele ondersteuning

14.257

-301

13.589

-119

13.213

-66

12.956

-56

65 Arbeidsparticipatie

560

-31

275

-31

663

-31

663

-31

03 Individuele ondersteuning

560

-31

275

-31

663

-31

663

-31

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.563

0

2.551

0

2.551

0

2.551

0

03 Individuele ondersteuning

2.563

0

2.551

0

2.551

0

2.551

0

671 Maatwerkdienstverlening 18+

22.383

-685

22.830

-685

20.250

-685

20.250

-685

02 Preventieve ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Individuele ondersteuning

22.383

-685

22.830

-685

20.250

-685

20.250

-685

672 Maatwerkdienstverlening 18-

29.986

0

27.833

0

27.300

0

27.313

0

03 Individuele ondersteuning

29.986

0

27.833

0

27.300

0

27.313

0

681 Geescaleerde zorg 18+

28.062

-1.891

27.967

-1.891

27.614

-1.891

27.614

-1.891

02 Preventieve ondersteuning

2.513

-493

2.512

-493

2.259

-493

2.259

-493

03 Individuele ondersteuning

25.468

-1.317

25.374

-1.317

25.274

-1.317

25.274

-1.317

08 Bestuur en Organisatie

81

-81

81

-81

81

-81

81

-81

682 Geescaleerde zorg 18-

2.254

0

2.254

0

2.254

0

2.254

0

03 Individuele ondersteuning

2.254

0

2.254

0

2.254

0

2.254

0

71 Volksgezondheid

4.331

0

4.331

0

4.198

0

4.198

0

02 Preventieve ondersteuning

4.331

0

4.331

0

4.198

0

4.198

0

72 Riolering

10.587

-11.357

10.406

-11.185

10.371

-11.304

10.528

-11.608

07 Kwaliteit leefomgeving

10.587

-11.357

10.406

-11.185

10.371

-11.304

10.528

-11.608

73 Afval

11.836

-12.504

11.858

-12.599

11.900

-12.694

11.941

-13.284

05 Ruimtelijke ontwikkeling

11.704

-12.463

11.726

-12.558

11.768

-12.653

11.809

-13.243

07 Kwaliteit leefomgeving

132

-41

132

-41

132

-41

132

-41

74 Milieubeheer

2.233

-40

2.154

-40

1.654

-40

1.383

-40

05 Ruimtelijke ontwikkeling

2.233

-40

2.154

-40

1.654

-40

1.383

-40

75 Begraafplaatsen en crematoria

1.263

-1.315

1.322

-1.315

1.311

-1.315

1.311

-1.315

07 Kwaliteit leefomgeving

1.248

-1.315

1.309

-1.315

1.298

-1.315

1.298

-1.315

08 Bestuur en Organisatie

15

0

13

0

13

0

13

0

81 Ruimtelijke ordening

14.542

-10.577

23.231

-21.006

24.860

-14.974

24.672

-16.939

05 Ruimtelijke ontwikkeling

14.527

-10.577

23.216

-21.006

24.845

-14.974

24.657

-16.939

07 Kwaliteit leefomgeving

15

0

15

0

15

0

15

0

82 Grondexploitatie (niet-bedrijfventer

28.442

-29.751

29.947

-31.630

27.892

-28.868

31.247

-33.079

05 Ruimtelijke ontwikkeling

27.133

-29.751

29.947

-31.630

27.892

-28.868

31.247

-33.079

06 Veiligheid

1.309

0

0

0

0

0

0

0

83 Wonen en bouwen

8.466

-3.618

8.240

-3.618

7.983

-3.600

7.978

-3.600

04 Economie en Mobiliteit

2

0

2

0

2

0

2

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling

7.490

-3.613

7.316

-3.613

7.062

-3.595

7.057

-3.595

08 Bestuur en Organisatie

974

-5

922

-5

919

-5

919

-5

Totaal

409.003

-409.003

428.254

-428.254

405.986

-405.986

461.558

-461.558

ga terug