Programma 8 - Bestuur en Organisatie

bedragen x € 1.000

Belastingen - Precariobelasting en storting investeringsfonds

250 V

Aandelenverkoop ARN

390 V

Verhuur inkomsten vastgoed

235 V

Burgerzaken - Legesinkomsten

190 N

Bijdrage VNG

50 N

Overschrijding krediet verbouwing sanitair Raadhuis

- N

Financiering

430 N

Zelffinanciering/Overhead

450 N

Stelpost onderuitputting

1.250 N

Onvoorzien

70 V

Stelpost decentralisaties en bestuursakkoord

250 V

Totaal

1.175 N

Precariobelasting   € 250.000 V
De aanslag precariobelasting aan Liander is € 250.000 hoger dan geraamd. Het areaal kabels op grondgebied van Ede is dit jaar toegenomen. Dit leidt tot een hogere opbrengst precariobelasting. In tegenstelling tot eerdere jaren is dit bedrag niet gestort in de bestemmingsreserve Investeringsfonds Impuls Ede maar valt het vrij aan de algemene middelen. In de Perspectiefnota 2020-2023 is immers besloten over de eindigheid van het fonds en de landing in de reguliere begroting. Hiervoor is incidenteel en structureel geld uitgetrokken.

Aandelenverkoop ARN   € 390.000 V
Regio de Vallei heeft haar aandelen in de afvalverbrander ARN vervreemd. Met de verkoopopbrengst is eerst een onderliggende lening met de deelnemende gemeenten afgelost. Het overige deel van de opbrengst is uitgekeerd aan de deelnemers. Het hier gemelde voordeel is het saldo van het Edese deel van de verkoopopbrengst en de aflossing van de lening. Omdat het een renteloze lening betrof, zorgt de aflossing niet voor een nadeel voor rentederving binnen onze begroting en is het uitgekeerde bedrag niet toegevoegd aan de beklemde algemene reserve.

Verhuur inkomsten vastgoed   € 235.000 V
Binnen het gemeentelijk vastgoed spelen twee afwijkingen ten opzichte van de begroting.

  • Een deel van de verhuuropbrengsten (€ 50.000) van het pand 'de Vleugel' wordt dit jaar niet gerealiseerd. Een van de huurders heeft het pand na de eerste helft van 2019 verlaten. Verwachting is dat de volledige huurinkomsten in 2020 weer worden gerealiseerd (mogelijk gemeentelijke huisvesting).
  • Recreatiepark 'de Zanding' betaalt erfpacht via een groeicontract voor het aantal in gebruik hebbende kavels. De meer inkomsten betreft een afrekening en nabetaling over 2018 als ook, door het groeicontract, niet begrote hogere inkomsten over 2019. Deze hogere pacht inkomsten zijn meegenomen in de begroting 2020.

Burgerzaken - Legesinkomsten   € 190.000 N
Voor 2019 wordt er per saldo nadeel verwacht van € 190.000 op leges Burgerzaken. Enerzijds worden er minder legesinkomsten ontvangen uit de afgifte van reisdocumenten doordat vanaf maart 2014 de geldigheidstermijn van reisdocumenten is verlengd van 5 naar 10 jaar. Anderzijds zijn er dit jaar meer leges ontvangen uit de afgifte van rijbewijzen dit leidt per saldo tot bovengenoemd nadeel. Dit nadeel heeft naar verwachting een meerjarig karakter. Onderzoek wordt gedaan in welke mate de uitvoeringslasten van de uitgifte van paspoorten mee kunnen dalen. In de Perspectiefnota 2021-2024 komen we hier op terug.

Bijdrage VNG   € 50.000 N
De wijze van financiering van de activiteiten van de VNG is gewijzigd. Waar de VNG voorheen rechtstreeks door het Rijk werd betaald, factureert de VNG nu aan de gemeenten. Hiervoor heeft het Rijk een bedrag in het gemeentefonds gestort. Het bedrag dat Ede ontvangt via de algemene uitkering is € 50.000 lager dan het in rekening gebrachte bedrag.

Overschrijding krediet verbouwing sanitair Raadhuis   
Voor de verbouwing van het sanitair van bouwdeel A van het Raadhuis is een krediet beschikbaar van € 185.000. We verwachten een nadeel van € 90.000 op dit krediet. Dit heeft als achtergrond dat het krediet is in 2016 gebaseerd op ervaringen van verbouwingen in de overige delen van het Raadhuis en de prijzen in de markt gestegen zijn. Daarnaast zijn meerkosten ontstaan door onvoorziene aanvullende werkzaamheden zoals de vervanging van het riool. Dit nadeel leidt tot een stijging van de kapitaallasten van 2020.

Financiering   € 430.000 N
In de huidige begroting wordt rekening gehouden met een renteomslag van 3%. Het verschil tussen de renteomslag en de daadwerkelijke rente wordt, aan de hand van een stelpost, geraamd in de begroting. Deze stelpost is, door behaalde voordelige renteresultaten vanuit het verleden, dusdanig voordelig geraamd dat deze in de huidige rentemarkt leidt tot een negatief resultaat in 2019 ad € 430.000.
In 2020 is eveneens een hoog voordeel geraamd. Vanwege het grillige, onvoorspelbare karakter van de rentetarieven zal bij het opstellen van de Perspectiefnota 2021-2024 het werkelijke effect hiervan kunnen worden bepaald.

Zelffinanciering/Overhead   € 450.000 N
Het grootste deel van onze formatie en overhead wordt gedekt uit de reguliere programmabudgetten. Het overige deel van onze formatie inclusief bijbehorende overhead wordt gedekt uit dekkingsbronnen als investeringskredieten en grondexploitaties. We realiseren in 2019 een voordeel op de formatie uit deze dekkingsbronnen (€ 300.000 V). Daarnaast zien we een aantal effecten die invloed hebben op de dekking van onze formatie en overhead.

  • We realiseren dekking voor onze formatie en overhead omdat niet begrote particuliere initiatieven uitgevoerd worden (€ 150.000 V).
  • We realiseren op eigen investeringen minder dekking voor de overhead. Dit gebeurt met name omdat sprake is van vertraging van projecten en investeringen (€ 900.000 N).

Wij betrekken deze problematiek in onze sturing op formatie en flexibele inzet van personeel. Ontwikkelingen rond de PAS benadrukken de urgentie.

Stelpost onderuitputting   € 1.250.000 N
De stelpost onderuitputting is in het verleden opgenomen omdat vrijwel elke jaarrekening met een positief resultaat werd afgesloten. We gaven dus minder uit dan we beschikbaar hadden, dit werd als onwenselijk ervaren. Om dit op te vangen heeft de raad voorgesteld om jaarlijks € 1,25 miljoen meer uit te geven dan dat er opbrengsten tegenover stonden. De achterliggende gedachte hierbij is dat lopende het jaar op diverse posten minder wordt uitgegeven (onderuitputting).
Deze stelpost staat dus voor de te verwachte onderuitputting/voordelen op de verschillende programma’s.

Het mooiste zou zijn wanneer in de begroting per programma de onderuitputting wordt opgenomen. Helaas is dit niet mogelijk, aangezien dit per jaar kan verschillen. Vandaar deze stelpost op programma 8.
In de Actualisatie komt dit als volgt tot uiting:

  • de voordelen als gevolg van onderuitputting worden conform de regelgeving verantwoord op de diverse programma’s;
  • gezien deze verantwoording per programma wordt het verwachte voordeel van € 1,25 miljoen op programma 8 niet gerealiseerd en is derhalve een nadeel.

Onvoorzien      € 70.000 V
Ten laste van het budget Onvoorzien betaalt de gemeente toegewezen planschades. We houden rekening met uit te keren planschades voor € 30.000, zodat het restant van het budget van € 100.000 vrij valt.

Stelpost decentralisaties en bestuursakkoord   € 250.000 V
Bij de start van de decentralisaties hebben we een stelpost decentralisaties ingesteld. In de loop der jaren is deze stelpost ingezet. Meerjarig zijn in het sociaal domein maatregelen genomen om te komen tot een duurzaam financieel perspectief. Het resterende bedrag in 2019 van € 250.000 valt zodoende vrij. 

ga terug